پیام دبیر کنگره

بسعه تعالی

ضرورت آموزش به بیمار و افزایش توانایی او در مراقبت از خود، برکسی پوشیده نیست. آموزش به بیمار، فرآیندی هدفمند، منظم و طراحی شده است که با تغییر در آگاهی، نگرش و مهارت بیمار، منجر به افزایش توانایی او در مراقبت از خود می­شود. در این راستا، اهمیت و نقش پرستاری غیرقابل انکار است.

دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز در راستای استقرار برنامه راهبردی حوزه سلامت در گیلان و به منظور ارتقای سلامت جامعه، آموزش به بیمار را در سرلوحه فعالیت­های حوزه پرستاری قرار داده است. به طوری که در حال حاضر، راه اندازی واحد مراقبت در منزل و توسعه آموزش­های مراقبتی در سطح مراکز درمانی استان، از دستاوردهای حائز اهمیت دانشگاه طی سال­های اخیر است. بی­شک، رویکرد مشارکتی پرستار و بیمار برای توانمندسازی بیماران و کاهش وابستگی آنها برای مراقبت از خودشان، منجر به کاهش عوارض احتمالی ناشی از بیمای خواهد شد. امید است، با افزایش مشارکت اجتماعی در حوزه سلامت و ارتقای آگاهی شهروندان بتوانیم به بالاترین سطوح سلامت در جامعه دست یابیم.

دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان