پیام دبیر علمی کنگره

ضرورت آموزش وتوانمندسازی بیمار و خانواده و اهمیت نقش پرستاران در این زمینه غیرقابل انکار است. هدف از فعالیت های آموزش به بیمار تغییر در آگاهی، نگرش، عملکرد بیمار و ارتقای توانایی او در امر مراقبت از خود می باشد. توانمندی بیمار در مراقبت از خود به ارتقای سلامت و بهبودی بیمار کمک کرده و از عوارض بالقوه بیماری پیشگیری می کند.

در حال حاضر چالش های زیادی در مورد ایفای نقش پرستاران در امر آموزش به بیمار وجود دارد و بر خلاف اینکه آموزش به بیمار کم هزینه ترین راه حفظ سلامتی است به نظر می رسد که این امر مهم در بیمارستان ها مورد بی توجهی قرار گرفته است.

این  کنگره با هدف ایجاد فرصتی مناسب جهت بهره برداری از آخرین یافته های نوین علمی و تبادل تجارب اندیشمندان به منظور عملیاتی نمودن ساختار آموزش به بیمار در بیمارستان های تابعه و استفاده از فن آوری های نوین در امر آموزش به بیمار برگزار می گردد.

از ویژگی های این  کنگره برگزاری جشنواره تجربه برتر و نمایشگاه رسانه برتر است که در آن از تجربه های برتر آموزش به بیمار بیمارستان ها و نیز از رسانه های برتر آموزش به بیمار مثل فیلم، اپلیکیشن، عکس، کتاب و پمفلت تقدیر به عمل می آید.

لذا ضمن دعوت از کلیه اساتید، دانشجویان و کادر پرستاری بالین برای ارسال مقاله و شرکت در کنگره از همراهی همه صاحبنظران در برگزاری این  کنگره تشکر می شود. امید است این  کنگره بتواند به اهداف خود که کمک به ارتقای دانش و توانمند نمودن پرستاران بالین در امر آموزش و توانمندسازی بیمار و خانواده است موفق باشد.

 

 

 

معصومه ادیب

دبیر علمی  کنگره