جشنواره رسانه برتر

جشنواره رسانه برتر

به منظور تبادل ایده و ارائه الگوهای موفق در امر آموزش و توانمندسازی بیمار و خانواده، جشنواره رسانه برتر برگزار می گردد. در این جشنواره از رسانه های برتر از قبیل فیلم، عکس، کتاب، پمفلت، بروشور و اپلیکیشن آموزش و توانمند سازی بیمار و خانواده با اهدای جوایزی تقدیر به عمل خواهد آمد .همچنین نمایشگاهی از رسانه های منتخب در حاشیه  کنگره برپا می شود.

فرم ثبت نام برای ارسال کنندگان رسانه برتر :

در صورت شرکت در جشنواره رسانه برتر فرم مربوطه را تکمیل نموده و به همراه فایل مورد نظر به آدرس ایمیل gilpatienteducation@yahoo.com یا بصورت CD, DVD به دبیرخانه  کنگره ارسال نمایید.

برای دانلود فرم رسانه برتر اینجا کلیک کنید.

راهنمای تهیه و ارسال رسانه های برتر :

رسانه برترشامل فیلم ، عکس ، کتاب ، پمفلت ، بروشور و اپلیکیشن می­باشد.

آثار شرکت‌کنندگان می‌بایست بصورت مستقیم جهت ارزیابی تا تاریخ 30بهمن به آدرس پست الکترونیک  کنگره و در صورت حجم بالای فیلم ها به صورت CD یا DVD به دبیرخانه  کنگره ارسال شود.

شرایط عمومی آثار ارسالی :

استفاده از محتوی مناسب و قابل فهم برای بیماران ، طراحی و چیدمان مناسب ، استفاده از ابزارهای تصویری کمک آموزشی ، کاربردی و مقرون به صرفه.

توجه : به آثار کپی شده امتیازی تعلق نمی گیرد.

فیلم :

 • فیلم هایی که فاقد استانداردهای فنی باشد از مرحله بازبینی حذف می شود.
 • محدودیتی برای حضور چند فیلم از یک فرد در بخش های مختلف جشنواره وجود ندارد.
 • افرادی کـه قصـد حضـور بـا چنـد فیلـم در جشـنواره را دارند باید فیلم های آموزشی خود را بـر رویDVDهای جداگانه به دبیرخانه ارسـال نمایند و برای شـرکت هر اثر در جشـنواره کد جداگانه دریافت نماید.
 • دبیرخانه هیچ مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از ارسال نامطلوب آثار از جانب شرکت کننده ندارد.
 • تمامـی آثـار ارسـالی توسـط کمیته علمی جشنواره مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و فیلمهـای متناسـب معرفـی خواهنـد شـد.در صورت عدم انطباق با اولویتهای موضوعی جشنواره، اثر حذف خواهد شد.

آثاری که با ویژگی های زیر باشند در اولویت انتخاب خواهند بود :

 • آثاری که علاوه بر کیفیت فنی با اولویتهای موضوعی جشنواره انطباق و تناسب بیشتری داشته باشند.
 • انتقال صحیح پیام، نوآوری و خلاقیت در تولید اثر
 • انتخاب اصولی و استفاده بموقع از وسایل کمک آموزشی
 • دقت به انسجام و وحدت موضوع در اثر
 • مدت فیلم حداکثر 15 دقیقه

عکس :

 • عکس های مرتبط با آموزش و توانمندسازی بیمار و خانواده  امـکان شـرکت در ایـن بخـش را دارد.
 • هر متقاضی میتواند حداکثر 4اثر ارائه نماید.
 • عکسهـا مـی بایسـت بـا کیفیـتDPI 300و حداکثـر حجـم فایـل 10مگابایـت،
 • حداکثر تا تاریخ30 بهمن به آدرس پست الکترونیک دبیرخانه جشنواره ارسال گردد.
 • حداقـل رزولوشـن عکسهـای موبایلـی باید ۸مگاپیکسـل باشـد.
 • ویرایـش عکـس در حـد اصـلاح نـور و رنـگ و کـراپ تـا آنجایـی مجـاز اسـت کـه بـه اصالـت عکـس خدشـه ای وارد نکنـد.
 • فرد ارائه کننده فایـل اصلـی نهایی را به صورتCD یا فلاش در روز جشنواره همراه داشته باشد.
 • عکس هـا بایـد دارای عنـوان بـوده و اطاعـات مربـوط بـه مـکان و زمـان عکسبـرداری روی نام فایل درج شـوند.

کتاب:

ضوابط فنی و اجرایی :

 • موضوع کتاب مرتبط با محورهای کنگره باشد.
 • لازم است فایلword و pdf اثر تا تاریخ 30بهمن به دبیرخانه جشنواره  کنگره ارسال شود.
 • مشخصات کامل صاحب اثر باید در صفحه‌ای جداگانه تایپ و همراه اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.
 • کتابچه آموزشی:
 • یک کتاب کوچک با تعداد صفحاتی بین 25 تا 30 صفحه با جلد جهت انتقال مفاهیم کلی و اثرگذار در مورد آموزش و توانمند سازی بیمار و خانواده .
 • محتوی و ایده ارایه شده در کتابچه با تعداد صفحات کتابچه انطباق داشته باشد.
 • هر صفحه از کتابچه، حاوی پیام مهمی مرتبط با موضوع مطرح شده، باشد.
 • دارای جذابیت های بصری (یعنی حاوی تصاویر جذاب و مناسب با موضوع و صفحات رنگی زیبا ) باشد.
 • دارای چشم اندازی جامع و کاربردی در مورد محورهای کنگره باشد .
 • طراحی کتابچه باید به گونه ای باشد که برای هر مخاطبی با هر سطح و میزان اطلاعات قابل کاربرد باشد.
 • کتابچه نباید حاوی حجم زیادی از پارگراف ها و مطالب در هر صفحه باشد.

پمفلت:

 • پمفلت، میتوانند در یک یا هر دو طرف یک صفحهA4( mm 210 × 297 )در تقسیمات یک چهارم یا یک سوم هر صفحه باشد .
 • بدون در نظر گرفتن جلد حاوی5 صفحه باشد.
 • طراحی پمفلت باید به گونه ای باشد که برای بیمار با هر سطح و میزان اطلاعات قابل درک باشد.
 • مطالب باید بر اساس منابع معتبر علمی و به دور از هرگونه اطلاعات نادرست باشد.
 • دارای جذابیت های بصری (یعنی حاوی تصاویر جذاب و مناسب با موضوع و صفحات رنگی زیبا ) باشد.
 • ساختار پمفلت باید خواننده را به سمت پیروی از بایدها و نبایدها در مورد موضوع ارایه شده، سوق دهد.
 • در پمفلت نباید حجم زیادی از مطالب ارایه شود وساده باشد.

بروشور:

 • برگه ای در قطعA4( 210 × 297mm )که سه قسمت مساوی تا خورده و 6 بخش برای ارایه مطالب در آن وجود داشته باشد.
 • مطالب موجود در بروشور با هدف بالا بردن آگاهی مخاطبان به یک موضوع خاص تهیه شود.
 • به عنوان ابزاری برای تشویق مردم به داشتن رفتارهای صحیح سلامتی و آشنایی با رفتارهای خودمراقبتی و توانمندسازی بیمار و خانواده تهیه شود.
 • برگه ای رنگی با تصاویر زیبا در مورد یک موضوع مشخص باشد که باعث جذب مخاطبان شود.
 • هر بروشور باید حاوی یک هدف واضح مرتبط با موضوع ارایه شده باشد که به خوبی هدف مذکور با ارایه مطالب صحیح در بروشور پرورانده شده باشد.
 • مفاهیم تهیه شده باید منطبق با درک و دانش بیماران استفاده کننده از آن باشد.
 • تصاویر بصری جذاب و توصیه های کاربردی در مورد موضوع ارایه شده داشته باشد و توجه مخاطب را به سمت موضوع معطوف نماید.
 • صفحه اول بروشور باید به گونه ای جذاب طراحی شود که توجه مخاطب را به خود برانگیزد .
 • ساده بوده و دارای حداقل جملات باشد.
 • دارای مطالب علمی و موثق باشد.

اپلیکیشن:

الف) ضوابط فنی و اجرایی :

 • محتوایآثار مبتنی بر محور های مورد آموزش و توانمند سازی بیمار و خانواده .
 • لازم است اصلنرم افزار به انضمام فایل نصب و راهنما در قالب CD یا DVD به دبیرخانه جشنواره  کنگره ارائه شود.
 • مشخصات کامل صاحب اثر باید در صفحه‌ای جداگانه تایپ شود و همراه با اثر به دبیرخانه جشنواره کنگره ارائه شود.
 • هر متقاضی میتواند حداکثر 4 اثر ارائه نماید.
 • شناسنامه هر اثر، شامل نام و نام خانوادگی فرد ارائه کننده اثر، نام بیمارستان ونام دانشکده مربوطه می‌باشد که لازم است بر روی اثر نصب شود.

توجه: نام و آرم مرکز ارائه کننده در اثر ارسالی درج شود.