جشنواره تجربه برتر

جشنواره تجربه برتر

به منظور تبادل ایده ها و تجربیات برتر در امرآموزش و توانمندسازی بیمار و خانواده ،جشنواره تجربه   برتر هم زمان با کنگره ، برگزار می گردد. در این جشنواره از تجربه های برتر آموزش و توانمند سازی بیمار و خانواده  ، در بیمارستان ها، مراکز آموزشی درمانی و دانشکده ها با اهدای جوایزی تقدیر به عمل خواهد آمد .

فرم ثبت نام برای ارسال کنندگان  تجربه برتر :

در صورت شرکت در جشنواره تجربه برتر فرم مربوطه را تکمیل نموده و لطفا فایل تجربه برتر را به آدرس ایمیل کنگره gilpatienteducation@yahoo.com اارسال  نمایید.

برای دانلود فرم ثبت تجربه برتر اینجا  کلیک کنید.

 توجه: نام و آرم مرکز ارائه کننده در اثر ارسالی  درج شود.