ثبت نام در کنگره

ثبت نام در کنگره

تمامی شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی شرکت در کنگره و امتیاز بازآموزی می­بایستی در سامانه اموزش مداوم به آدرس زیر ثبت نام نمایند.

لینک  آموزش مداوم: http://www.ircme.ir/App_Web/(Guest)/Plan/List.aspx?CenterID=2&Status=New

ثبت نام در سامانه آموزش مداوم تکمیل شده است

به همراه داشتن فیش واریزی در روز کنگره جهت قطعی شدن فرایند ثبت نام در سامانه آموزش مداوم و دریافت گواهی برای شرکت کنندگان آزاد و دارندگان پوستر الزامی است.

فرم ثبت نام برای ارسال کنندگان مقاله و رسانه و تجربه برتر:

در صورت ارسال مقاله فرم مربوطه را تکمیل نموده و به همراه فایل خلاصه مقاله به آدرس ایمیل gilpatienteducation@yahoo.com ارسال نمایید.

برای دانلود فرم ثبت نام کلیک کنید.