اعضای کمیته علمی

اعضای کمیته علمی

اعضای محترم کمیته علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

 

1

دکتر سیده فاطمه اسکویی

مرکز تحقیقات رازی

 

2

دکتررضا پورمیرزا

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

3

دکتر کاملیا ترابی زاده

دانشکده پرستاری شیراز

 

4

دکتر فاطمه حشمتی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

5

دکترمریم رسولی

معاونت پرستاری

 

6

دکتروحید زمان زاده

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

7

دکترمحمدتقی صفدری

انجمن علمی قلب ایران

 

8

دکترفریبا طالقانی

دانشکده پرستاری اصفهان

 

9

دکترلیلا عظیمی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

10

دکتر عیسی محمدی

تربیت مدرس تهران

 

11

دکتر منصوره فراهانی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

12

دکترمسعود فلاحی خشکناب

علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

 

13

شهناز کیخا

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

14

دکتر محمد میرزابیگی

معاونت پرستاری

 

15

دکتر نسیم نادری

فوق تخصص قلب شهید رجایی تهران

 

16

احمد نجاتیان

معاونت پرستاری

 

17

دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی

رییس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

18

دکترشکوه ورعی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

19

دکتر محمد تقی آشوبی

معاون توسعه و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

20

دکتراسماعیل نورصالحی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

21

دکتر علی داوودی

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

22

دکترافشین دلیلی

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 

23

دکتر معصومه ادیب

عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی رشت

 

24

دکتر محمد اسماعیل پور

عضو هیات علمی دانشکده پرستاری ، مامایی وپیراپزشکی شرق گیلان

 

25

عزت پاریاد

عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

 

26

دکتر پرند پورقانع

عضو هیات علمی دانشکده پرستاری ، مامایی وپیراپزشکی شرق گیلان

 

27

دکتر فاطمه جعفرآقایی

عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

 

28

دکتر نازیلا جوادی

عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

 

29

طاهره خالق دوست

عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

 

30

دکتر زهرا طاهری

عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

 

31

دکتر عاطفه قنبری

عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

 

32

نسرین مختاری

عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

 

33

دکترهما مصفا

عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

 

34

دکتر محمدتقی مقدم نیا

عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

 

35

محمدرضا یگانه

عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

 

36

مریم حسین زاده

مدیرخدمات پرستاری مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین(ع

 

37

فاطمه مسکینی

مدیرخدمات پرستاری مرکز آموزشی درمانی پورسینا

 

38

دکتر ماندانا جوانک

دکترای مدیریت آموزشی ، کارشناس امور پرستاری دانشگاه

39

مرضیه جعفرزاده

دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی، کارشناس امور پرستاری دانشگاه

40

مریم خوشبخت پیشخانی

دانشجوی دکترای آموزش پرستاری ، کارشناس امور پرستاری دانشگاه

41

لیلا روحی

دانشجوی دکترای آموزش پرستاری ، کارشناس امور پرستاری دانشگاه