اعضای کمیته اجرایی

اعضای کمیته اجرایی

اعضای تیم اجرایی کنگره آموزش و توانمندسازی بیمار و خانواده

دبیر اجرایی: دکتر محمد تقی آشوبی،  معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

ردیف نام و نام خانوادگی دانشگاه
1 دکتر محمد تقی آشوبی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
2 دکتر اسماعیل نورصالحی معاون درمان دانشگاه
3 دکتر محمد رستم پور معاون امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه
4 دکتر بابک پاکدل مدیر حراست دانشگاه
5 دکتر معصومه ادیب مدیر امور پرستاری دانشگاه
6 دکتر حامد ابراهیمی مدیر خدمات پشتیبانی دانشگاه
7 نسرین مختاری رئیس دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی
8 زهرا احمدزاده سرپرست مدیریت برنامه ریزی و بودجه دانشگاه
9 رضا ایرانپور مدیر امور مالی دانشگاه
10 هادی مهدوی رئیس اداره تدارکات دانشگاه
11 رسول سلمان قاسم مدیر روابط دانشگاهی و امور سمینارها
12 مهندس متین رمضانی مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه
13 فیروز نصیرزاده مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه
14 زهرا رضازاده کارشناس روابط بین الملل دانشگاه
15 طاهره خلخالی راد کارشناس مدیریت امور پرستاری دانشگاه
16 زهرا قیداری کارشناس مدیریت امور پرستاری دانشگاه
17 معصومه باقری کودکانی کارشناس مدیریت امور پرستاری دانشگاه
18 فاطمه ضمیری کارشناس مدیریت امور پرستاری دانشگاه
19 مرضیه جعفرزاده کارشناس مدیریت امور پرستاری دانشگاه
20 رقیه عاقبتی کارشناس مدیریت امور پرستاری دانشگاه
21 دکتر ماندانا جوانک کارشناس مدیریت امور پرستاری دانشگاه
22 مریم خوشبخت کارشناس مدیریت امور پرستاری دانشگاه
23 سمیرا سیف عسکری مسئول دفتر مدیریت امور پرستاری دانشگاه
24 رامین عوض پور مسئول دفتر و روابط عمومی معاونت پرستاری
25 حاتم احمدوند مشاور اجرایی معاونت پرستاری